Mariakerk

De Mariaparocie te Valkenswaard is opgericht bij besluit van de bisschop van `s Hertogenbosch Mgr. W. Mutsaerts op 23 februari 1951.
De inzegening van de kerk vond plaats op 14 juni 1953. Bouwpastoor van de Mariakerk was G.J.D Renders.
Als pastoor van de Mariaparopchie werd hij op 1 juli 1962 opgevolgd door pastoor J.L.H.A de Kroon.
In de jaren na het tweede Vaticaans Concilie kwam de gemeenschap van gelovigen meer centraal te staan.
Een belangrijke ontwikkeling daarin was de instelling van de parochievergadering.
Per 14 oktober 1974 werden de leden  van  de eerste parochievergadering door de bisschop benoemd.
Aanvankelijk was de pastoor voorzitter van de parochievergadering.
Met ingang van 1 juli 1976 werd J.P.J.M. Biemans benoemd tot opvolger van pastoor de Kroon. .
Het samen kerk zijn werd verder gestalte gegeven door de benoeming van een leek als voorzitter van de parochievergadering:
De heer F.J. Potters bekleedde deze functie van 1 januari 1982 tot 1 september 1986
Op deze datum werd hij opgevolgd door de heer F.P.A. Segers.  
Toen pastoor Biemans op 1 september 1988 de benoeming als pastoor van de Martinusparochie in Dommelen aanvaardde bleef de Mariaparochie twee jaar zonder eigen pastoor.
Op 1 september 1990 werd in de vacature voorzien door de benoeming van pastoor A.G. Haasen  S.C.J.
Ruim 12 jaar later, op 1 november 2002 nam Pastoor Haasen afscheid vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
De Mariaparochie maakte vanaf deze datum deel uit van de Pastorale Eenheid Valkenswaard (PEV).
De vijf parochies uit de gemeente Valkenswaard gingen hierin samen.
Pastor W. Schaar en pastor W. van der Vrande (tevens mentor van de Mariaparochie) hadden de pastorale zorg voor de PEV.
Er werd een centraal bestuur gevormd (met juridische verantwoordelijkheid voor de parochies) en een overkoepelende pastoraatsgroep.
De parochiebesturen werden omgevormd tot beheerscommissies.
De beheerscommissies dragen de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken in de parochies.     
Medio 2003 werd de heer R. Hornikx benoemd tot pastoraal werker binnen de PEV.
Door het vertrek van pastor van der Vrande naar Helmond is pastor W, Schaar vanaf 1 april 2007 als enige priester verbonden aan de PEV.
Enkele emeriti verlenen daarbij (vooral liturgische) assistentie.