Kweekvijvers Leenderweg

In 2005 zijn de visvijvers overgedragen aan Brabant Landschap, een stichting die ijvert voor het behoud van natuur- en landschapsschoon in Noord-Brabant. Oorspronkelijk waren de vennen, met veen opgevulde, droge meertjes. Door de verwijdering van het veen liepen de vennetjes weer vol. In de loop van de tijd werden ze onder meer gebruikt voor het kweken van vis. Nu is dit waterrijke gebied een paradijs voor de vogelliefhebber. U treft hier vier categorieën vogels aan. Op de eerste plaats de visetende vogels zoals de aalscholver, de visarend en de blauwe reiger. Maar ook de vogels die worden aangetrokken door grote wateroppervlakten, omdat ze zich dan veilig voelen, vertoeven hier graag. Het zijn eendachtigen, de grauwe gans en de knobbelzwaan. Tot de derde categorie behoren de vogels die profiteren van de tijdelijk droogvallende slikken om bodemdiertjes te verschalken. Denk aan het witgatje, de oeverloper, de kievit en steltlopers zoals de tureluur, de zwarte ruiter en de kemphaan. Tenslotte bevindt zich in dit gebied nog een categorie vogels die zich verschuilt in het oeverriet en die het oeverriet ook gebruikt om te broeden zoals de roerdomp, het woudaapje, de waterral en de kleine karekiet.